Царински техничар

Царински техничар

Царински техничар обавља царински надзор над робом, путницима и превозним средствима. Он треба добро да познаје робу, царинске прописе, одвијање спољнотрговинског промета, девизно пословање и девизно тржиште, као и платни промет са иностранством. Следећи његов задатак је откривање царинских прекршаја и разоткривање кријумчарских ланаца. Свој посао царински техничар треба да обавља поштено, без грешака и пропуста. Царински техничар треба добро да рачуна, изврсно да познаје царински и порески закон, да буде педантан у раду, комуникативан. Избором овог занимања отвара се првенствено могућност наставка школовања на факултетима економске и правне струке или запошљавања на царини након завршетка средње школе.

Завршетком четворогодишњег школовања за царинског техничара, ученици ће стећи знање о царинској вредности робе, царинској тарифи, разумеће царински систем и царински поступак, као и различитост поступака у односу на врсту робе и гране саобраћаја. Такође, биће упознати са институцијама у царинском систему, поступцима царињења робе, слободним зонама и слободним складиштима.